קיץ 2022 - תקנון

תקנון פעילות קיץ 2022

משחק הקיץ של רב חן

 

 1. הגדרות

 

"עורך המבצע"/ "ההגרלה"      ת.י. פלנט פירסום בע"מ (מס' חב' 51-2624677) מרח' מדינת היהודים 91, הרצליה פיתוח .

                                  

   "משתתף"                      תושב ישראל, מעל גיל 18, אשר השתתף בהגרלה זו באופן חוקי בכפוף למגבלות האוסרות הגרלות ואו השתתפות בהגרלות ואו השתתפות בהימורים לקטינים מתחת לגיל 18ובהתאם להוראות תקנון זה ומילא אחר כל הוראותיו. לא ישתתפו בהגרלה עובדי עורך ההגרלה, המפקח, מנהליהם, שותפיהם עובדיהם ובני משפחותיהם של עובדי עורך המבצע כמבואר לעיל וכל אדם אחר מקבוצת  "תיאטראות" "פורום פילם" "יס פלאנט" "רב חן" והכל כאמור בסעיף 12 להודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז – 1977 ("ההיתר).

 

"מתחמי יס פלאנט"         בראשל"צ, בקניון איילון, בחיפה, בירושלים, בבאר- שבע ובזכרון יעקב

 

"מתחמי רב חן"                 בקניון גבעתיים, בקניון קריית אונו, בדיזינגוף תל אביב ובקניון מודיעין

 

"דף הנחיתה"                    במיניסייט ייעודי אשר הקישור שלו כדלהלן http://www.planetgame.co.il/ (להלן "המיניסייט" ו/או "דף הנחיתה" "עמוד המשחק") כמו כן, במיניסייט  מפורטים, בין השאר, פרטי הפרסים, לרבות פרטים על אופן מימושם ופרטים נוספים בקשר עם המבצע, הכול על פי שיקול דעתו הבלעדי של עורך המבצע. במתחמי רב חן יהיה מיניסייט ייעודי אשר הקישור שלו כדלהלן          https://www.rh.planetgame.co.il/

 

"קופון זכייה"                    הודעת טקסט עם קישור לקופון הטבה הנשלחת למכשיר הסלולארי של משתתף ו/או הודעת דואר אלקטרוני מאת עורך המבצע ו/או מי מטעמו ובהם מתבשר המשתתף כי זכה בפרס ובו פירוט תנאי המימוש של כל אחד מהפרסים.

 

"הפרסים במבצע"            כהגדרתם בסעיף ‏4 להלן.

 

"תקופת המבצע"              התקופה בה יערך המבצע ואשר תחל ב- 13/7/2022 ועד סיום הפעילות ביום 27/8/2022 בחצות או עד גמר מלאי הפרסים, לפי המוקדם מבין השניים. עורך המבצע רשאי להאריך או לקצר את תקופת המבצע על פי שיקול דעתו הבלעדי ולמשתתפים לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי עורך המבצע בקשר לכך. עורך המבצע יודיע על כל שינוי כאמור בתקופת המבצע בדף הנחיתה ו/או בכל אמצעי פרסום אחר העומד לרשותו.

                                          במתחם זכרון ומתחם קניון איילון תחל תקופת המבצע ב 10/7/2022

 

"פרסום המבצע"                  פרסום המבצע יהיה החל מה- 10/7/2022 למתחם זכרון ומתחם קניון איילון, ו ב- 13/7/2022 לכל שאר המתחמים.

 

    "המבצע"                             מבצע נושא פרסים הנערך על ידי עורך המבצע ובמסגרתו ניתן להשתתף באמצעות כניסה לדף הנחיתה שקישור אליו יתפרסם בכל בתי הקולנוע של רשת יס פלאנט/רב חן ו/או באמצעות כניסה למשחק מתוך קישור שיישלח לרוכשי הכרטיסים באינטרנט שנתנו הסכמתם מראש לקבל הודעה זו לטלפון הנייד שברשותם. לכל משתתף תהא האפשרות לשחק במשחק במהלך השעה טרם תחילת הקרנת הסרט אליו רכש כרטיס כניסה. מספר המשחקים בהם רשאי משתתף לשחק, תואם למספר כרטיסי הכניסה שרכש לסרט.

"זוכים במבצע"                       הזוכים במבצע יהיו משתתפים אשר רכשו כרטיס לסרט ("הרכישה"), נכנסו למשחק שעה לפני תחילת הקרנתו (ולא לפני), שחקו לפי ההוראות, הוצגה  בפניהם הודעת זכיה, וקיבלו הודעת סמס לטלפון הנייד שברשותם ובו שובר פרס הזכיה. בכל סיבוב יש 100% סיכויי זכייה, כשכל סיבוב זוכה. המשחק מותנה בהקלדת קוד משחק המזהה את רוכשי הכרטיסים ו/או בקבלת קישור למשחק באמצעות הודעת SMS כשעה לפני מועד הקרנת הסרט אליו קנה הלקוח כרטיס המזהה את קוד המשחק ואת פרטי המשתתף באופן אוטומטי. קוד המשחק זמין החל מ-3 דקות לאחר הרכישה.  כל כרטיס קולנוע מקנה סיבוב משחק. במידה ויש למשתתף יותר מכרטיס אחד – הוא יכול לבחור לשחק כמספר הכרטיסים אותם רכש ברצף, או לוותר על אפשרות זאת ולשחק משחק בודד עבור כל קוד משחק שברשותו (על ידי הקלדתו בתחילת כל משחק). זיהוי רוכשי הכרטיסים יתבצע מתוך המשחק עצמו באמצעות הקלדת קוד משחק אותו ניתן למצוא על גבי כרטיס הקולנוע מתקופת המבצע ו/או במידה ובוצעה הזמנת כרטיסים באינטרנט וניתנה הסכמה מראש לקבלת הודעת SMS עם קישור למשחק נשוא תקנון זה לטלפון הנייד של המשתתף כפי שנמסר בתהליך רכישת הכרטיסים באתר. אין הגבלה על מספר הסיבובים למשתתף, כל עוד המערכת מזהה באופן אוטומטי את מספר הכרטיסים שנרכשו על ידי המשתתף (משחק רציף) ו/או המשתתף יזין קוד משחק בעבור כל כרטיס קולנוע שנמצא ברשותו וטרם כל סיבוב. תוקף מימוש הפרסים שונה עבור כל פרס ובהתאם לתנאי מימוש הפרסים כפי שיפורט להלן. לוח המשחק כולל פריסה של 9  כיסאות עם פרסים מתחלפים ובכל סיבוב של המשתתף, הפרסים מתחלפים עד שמתקבלים 3 פרסים זהים ומופיע מסך עם ציון הפרס בו זכה אותו משתתף. כל משתתף זכאי לנסיון אחד בלבד, הכל כמבואר ובכפוף גם לסעיף 3 להלן.

 

"התקנון"                        כלל הוראות תקנון זה.

 

"היתר"                           הודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז – 1977.

 

 

"המפקח"                         המפקח על מבצע ההגרלות הינו עו"ד ארמרניק גור אריה כמבואר בס' 7 להלן.

 

 

 1. כללי

 

 1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה ופרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות, אך מבלי לגרוע בכלליות האמור, פרסומים באמצעי התקשורת ולרבות האינטרנט, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.

 

 1. כותרות סעיפי התקנון נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהם שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה. 

 

 1. האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והינו מכוון לגברים ונשים כאחד.

 

 

 1. תנאי ואופן השתתפות במבצע – כללי

 

 1. ההשתתפות בפעילות מיועדת לכל רוכש כרטיס קולנוע לסרט (בכל אחד ממתחמי יס פלאנט/רב חן, בכל סוגי כרטיסי הקולנוע, ברכישה אינטרנטית, באפליקציה הסלולרית ובקופות הקולנוע) וניתן להשתתף בו בעמוד המשחק http://www.planetgame.co.il/ ("עמוד המשחק") עמוד המשחק למתחמי רב חן https://www.rh.planetgame.co.il/, באמצעות הקלדת קוד משחק ("הקוד"), המופיע על גבי כל כרטיס קולנוע שיירכש במהלך תקופת המבצע ו/או באמצעות זיהוי אוטומטי של קוד משחק שיקבלו המשתתפים, הכל לפי הפירוט הבא:
 2. בתקופת המבצע תפעיל רשת יס פלאנט, משחק אינטרנטי אשר יהיה זמין לרוכשי כרטיסים החל משעה אחת לפני מועד הקרנת הסרט נשוא הרכישה. לאחר כניסה למשחק באמצעות הזנת קוד משחק או באמצעות כניסה לקישור ייחודי שיזהה את המשתמש באופן אוטומטי עם כניסתו למשחק ויישלח למשתתף שרכש כרטיס באינטרנט ונתן הסכמתו לשליחת קישור למשחק, לוח המשחק כולל פריסה של 9  כיסאות עם פרסים מתחלפים ובכל סיבוב של המשתתף, הפרסים מתחלפים עד שמתקבלים 3 פרסים זהים ומופיע מסך עם ציון הפרס בו זכה אותו משתתף.

 

 • לרוכשי כרטיסי קולנוע בקופת הקולנוע, הקוד מודפס על גבי כרטיס הקולנוע.

 

 • רוכשי כרטיסים באתר האינטרנט ו/או באפליקציה יוכלו להשתתף במשחק באמצעות כניסה למשחק מתוך קישור שיישלח להם בהודעת SMS לטלפון הנייד שברשותם במידה ונתנו הסכמתם לשליחת הקישור במעמד הזמנת הכרטיסים ו/או באמצעות הזנת הקוד אשר יודפס על הכרטיס שיוצא במכונה האוטומטית בעת משיכת הכרטיסים.

 

 • לרוכשי כרטיסים באמצעות האפליקציה, הקוד יודפס על גם גבי הכרטיס הדיגיטלי באפליקציה.

 

 • לרוכשי כרטיסים באינטרנט ו/או באפליקציה, אשר נתנו הסכמתם לקבלת קישור למשחק בהודעת SMS, ישלח כשעה לפני מועד ההקרנה, קישור ייחודי למשחק, המזהה את קוד המשחק והפרטים האישיים והמשתתף לא יתבקש להזין את קוד המשחק בכניסה למשחק. לאחר כניסה למשחק, יוכל לבחור המשתתף, באם ברצונו להשתתף ברצף בכל סיבובי המשחק שמוקנים לו בהתאם לכמות כרטיסי הקולנוע שנרכשו במהלך הרכישה, מבלי שיתבקש להקליד קוד לפני כל סיבוב. במידה ויבחר המשתתף שלא לשחק  ברצף, יידרש להקליד באופן ידני את קוד המשחק המופיע באחד מכרטיסי הקולנוע שברשותו, על מנת לחזור ולהשתתף במשחק. במידה ויוקלד קוד משחק שנוצל והוקצה בעבורו פרס – יוצג למשתתף מסך הזכייה המתאים לקוד המשחק שהוקלד. קוד המשחק זמין החל מ-3 דקות לאחר הרכישה.

 

 1. בכניסה למשחק מתוך עמוד המשחק בכתובת http://www.planetgame.co.il/, עמוד משחק למתחמי רב חן https://www.planetgame.rh.co.il/יידרש המשתתף להזין את קוד המשחק. לאחר הזנת הקוד, יידרש המשתתף לפעול ע"פ הוראות המשחק עד להצגת 3 פרסים זהים שיזכה אותו בפרס. על מנת לקבל את הפרס יידרש המשתתף לאשר את השתתפותו במשחק, למלא את פרטיו ע"פ ההנחיות שיוצגו בפניו ולקבל את שובר הפרס בהודעת SMS לטלפון הסלולרי ע"י עורך המבצע ו/או מי מטעמו ובכלל זה אך לא רק, עליו לקרוא ולהסכים לתנאי התקנון מראש, טרם שליחת הפרס. בכניסה למשחק מתוך קישור ייחודי שנשלח בהודעת SMS, אשר מזהה את קוד המשחק ואת פרטיו האישיים של המשתתף באופן אוטומטי, לא יתבקש המשתתף להזין את פרטיו האישיים והפרס יישלח אוטמטית בהודעת SMS לטלפון הנייד שברשותו.

 

 1. מובהר כי גם רוכשי כרטיסים בהנחה (חיילים, סטודנטים, אזרחים ותיקים וכו'), זכאים להשתתפות במבצע בכפוף לאמור בתקנון זה, על ידי הזנת קוד המשחק שיודפס על גבי כרטיס הקולנוע אותו קיבלו לידיהם בעת הרכישה.

 

 1. מובהר כי לא זכאים להשתתף במשחק מקבלי כרטיסי חינם, כרטיסי עובד, כרטיסי מתנה, כרטיסי פיצוי, כרטיסי זיכוי, כרטיסים שהתקבלו במסגרת רכישה מרוכזת ע"י חברה, משתתפים באירועי חברה שמגיעים לאירוע בקולנוע.

 

 1. מובהר כי כל השתתפות במשחק מזכה את המשתתף בפרס.

 

 1. עדכון קודי המשחק פעיל בין השעות 07:30-01:45
 2. השתתפות מותנית ברכישת כרטיס קולנוע לסרט במתחם מתוך מתחמי יס פלאנט בתקופת המבצע בבתי הקולנוע, קרי, בין ה-13/7/2022 ל- 27/8/2022 כולל כאשר במתחם זכרון וקניון איילון תחל השתתפות במשחק מה 10/7/2022, כאשר כל כרטיס קולנוע מזכה בהשתתפות אחת בלבד.
   

 

 1. הפרסים בפעילות: בתוקף עד 24.9.2022

 

 1. בתום כל משחק, ישלח למשתתף שובר דיגיטלי עליו יהיו מצוינים כלל ההערות, ההגבלות ותנאי המימוש של כל אחד מהפרסים.

 

 1. להלן רשימת הפרסים אשר יחולקו למשתתפים במשחק, והכל כאמור בתקנון:

 

 • הקרנה פרטית.
 • כרטיס קולנוע במתנה.
 • כרטיס VIP במתנה- VIP- מחולק רק בבתי הקולנוע בהם יש מתחם VIP- חיפה, ראשלצ, ב"ש וזכרון יעקב.
 • כרטיס IMAX במתנה- מחולק רק בבתי הקולנוע בהם יש אולמות IMAX- ראשלצ, ב"ש, ירושלים.
 • כרטיס 4DX במתנה- מחולק רק בבתי הקולנוע בהם יש אולמות 4DX- חיפה, ראשלצ, ירושלים וב"ש.
 • כרטיס 1 + 1 IMAX במתנה - מחולק רק בבתי הקולנוע בהם יש אולמות IMAX- ראשלצ, ב"ש, ירושלים.
 • כרטיס קולנוע 1 + 1 במתנה.
 • פופקורן רגיל במתנה.
 • פופקורן רגיל 1+1 במתנה.
 • שתיה רגילה במתנה
 • שתייה רגילה 1+1 במתנה
 • אייסי רגיל במתנה
 • הגדלת תפריט מגדול לזוגי

 

 

 1. להלן יפורטו מספר הפרסים שיחולקו במסגרת המבצע, לפי בתי הקולנוע השונים ותנאי מימוש הפרסים:

הכרטיסים ניתנים למימוש בקופות בתי הקולנוע ו/או באינטרנט (לא כולל מחיר אינטרנט) .

מפרט פרסים - יס פלאנט:

הקרנה פרטית - ניתן למימוש בימים א'-ה', כולל חופשות בית ספר, לא כולל חגים ואירועים מיוחדים, עד 40 מוזמנים כולל פופקורן ושתיה קטנים. לתיאום מועד ההקרנה יש לפנות למחלקת האירועים הפרטיים עד ה-24.9.2022, מועד ההקרנה והסרט לבחירה ע"פ שיקול דעת עורך המבצע. השובר יכובד פעם אחת בלבד. כמות הפרסים: 6.

כרטיס  VIP במתנה - כרטיס יחיד לסרט במתחם ה-VIP . השובר יכובד פעם אחת בלבד. תקף בימים א-ד בלבד כולל חופשות בית ספר, לא כולל חגים ואירועים מיוחדים. תקף עד ל- 24.9.2022 השובר יכובד פעם אחת בלבד. ניתן למימוש באולמות VIP אשר קיימים בבתי הקולנוע בראשון לציון, באר שבע, חיפה וזכרון יעקב. הפרס ניתן למימוש החל מיום לאחר הזכייה, לפי תאריך הודעת הסמס. כמות הפרסים: 500.

כרטיס IMAX במתנה - ניתן לממש באולם IMAX בלבד בימים א'-ה', כולל חופשות בית ספר לא כולל חגים ואירועים מיוחדים. לא כולל תלת ממד. השובר יכובד פעם אחת בלבד. תקף עד24.9.2022 השובר יכובד פעם אחת בלבד. ניתן למימוש באולמות IMAX אשר קיימים בבתי הקולנוע בראשלצ, ב"ש, ירושלים. הפרס ניתן למימוש החל מיום לאחר הזכייה, לפי תאריך הודעת הסמס. כמות הפרסים: 660.

כרטיס  4DX במתנה - ניתן לממש באולם 4DX בלבד בימים א'-ה'. כולל חופשות בית ספר לא כולל חגים ואירועים מיוחדים.. לא כולל תלת ממד. השובר יכובד פעם אחת בלבד. תקף עד 24.9.2022 השובר יכובד פעם אחת בלבד. ניתן למימוש באולמות 4DX חיפה, ראשלצ, ירושלים וב"ש. הפרס ניתן למימוש החל מיום לאחר הזכייה, לפי תאריך הודעת הסמס. כמות הפרסים: 250.

כרטיס  קולנוע במתנה - כרטיס יחיד לסרט דו מימד באולם רגיל. ניתן לממש בימים א'-ה' בלבד, כולל חופשות בית ספר לא כולל חגים ואירועים מיוחדים. לא כולל תלת ממד, ניתן לשדרג לאולמות מיוחדים: IMAX ,4DX  , SCREENX , . השובר יכובד פעם אחת בלבד. תקף עד 24.9.2022. הפרס ניתן למימוש החל מיום לאחר הזכייה, לפי תאריך הודעת הסמס. כמות הפרסים: 8,600.

IMAX 1+1 במתנה - כרטיס IMAX  דו ממד במתנה, ברכישת כרטיס  IMAX דו ממד במחיר מלא. . לא כולל תלת ממד.למימוש בימים א'-ה' בלבד, כולל חופשות בית ספר לא כולל חגים ואירועים מיוחדים.השובר יכובד פעם אחת בלבד. תקף עד 24.9.2022. ניתן למימוש באולמות IMAX אשר קיימים בבתי הקולנוע בראשלצ, ב"ש, ירושלים. הפרס ניתן למימוש החל מיום לאחר הזכייה, לפי תאריך הודעת הסמס. כמות הפרסים: 33,000.

כרטיס 1+1 במתנה - כרטיס רגיל במתנה, ברכישת כרטיס רגיל במחיר מלא. ניתן לממש בימים א'-ה' בלבד, כולל חופשות בית ספר לא כולל חגים ואירועים מיוחדים.. לא כולל תלת ממד, IMAX ,4DX ניתן לשדרג לאולמות מיוחדים: IMAX ,4DX  , SCREENX  השובר יכובד פעם אחת בלבד. תקף עד 24.9.2022. הפרס ניתן למימוש החל מיום לאחר הזכייה, לפי תאריך הודעת הסמס. כמות הפרסים: 49,020.

פופקורן רגיל במתנה - ניתן למימוש בכל ימות השבוע. לא ניתן להחליף במוצר אחר, תקף עד 24.9.2022 השובר יכובד פעם אחת בלבד. כמות הפרסים: 28,380.

כוס שתיה רגילה במתנה - ניתן למימוש בכל ימות השבוע. לא ניתן להחליף במוצר אחר, תקף עד 24.9.2022 השובר יכובד פעם אחת בלבד. כמות הפרסים: 39,560.

פופקורן רגיל 1+1 במתנה - פופקורן רגיל במתנה ברכישת פופקורן רגיל במחיר מלא. ניתן למימוש בכל ימות השבוע. לא ניתן להחליף במוצר אחר, תקף עד 24.9.2022 השובר יכובד פעם אחת בלבד. כמות הפרסים: 98,900.

כוס שתיה רגילה 1+1 במתנה - כוס שתייה רגילה במתנה ברכישת כוס שתייה רגילה במחיר מלא. ניתן למימוש בכל ימות השבוע. לא ניתן להחליף במוצר אחר, תקף עד 24.9.2022 השובר יכובד פעם אחת בלבד. כמות הפרסים: 98,900.

הגדלת תפריט מגדול לזוגי - תפריט פופקורן זוגי (פופקורן גדול ו-2 כוסות שתייה בינוניות) במחיר של תפריט פופקורן גדול (פופקורן גדול וכוס שתייה גדולה). ניתן למימוש בכל ימות השבוע. לא ניתן להחליף במוצר אחר, תקף עד 24.9.2022 השובר יכובד פעם אחת בלבד. כמות הפרסים: 369,800.

ברד אייסי רגיל במתנה - ניתן למימוש בכל ימות השבוע. לא ניתן להחליף במוצר אחר, תקף עד 24.9.2022 השובר יכובד פעם אחת בלבד. כמות הפרסים: 9,400.

סה"כ פרסים - יס פלאנט: 736,976

מפרט פרסים – רב חן:

כרטיס קולנוע במתנה - כרטיס יחיד לסרט דו מימד באולם רגיל. ניתן לממש בימים א'-ה' בלבד, כולל חופשות בית ספר לא כולל חגים ואירועים מיוחדים. לא כולל תלת ממד, ניתן לשדרג לאולמות מיוחדים: IMAX ,4DX  , SCREENX , . השובר יכובד פעם אחת בלבד. תקף עד 24.9.2022. הפרס ניתן למימוש החל מיום לאחר הזכייה, לפי תאריך הודעת הסמס. כמות הפרסים: 1,400.

כרטיס 1+1 במתנה - כרטיס רגיל במתנה, ברכישת כרטיס רגיל במחיר מלא. ניתן לממש בימים א'-ה' בלבד, כולל חופשות בית ספר לא כולל חגים ואירועים מיוחדים. לא כולל תלת ממד. ניתן לשדרג לאולמות מיוחדים: IMAX ,4DX  , SCREENX  השובר יכובד פעם אחת בלבד. תקף עד 24.9.2022. הפרס ניתן למימוש החל מיום לאחר הזכייה, לפי תאריך הודעת הסמס. כמות הפרסים: 7,980.

פופקורן רגיל במתנה - ניתן למימוש בכל ימות השבוע. לא ניתן להחליף במוצר אחר, תקף עד 24.9.2022 השובר יכובד פעם אחת בלבד. כמות הפרסים: 4,620.

כוס שתיה רגילה במתנה - ניתן למימוש בכל ימות השבוע. לא ניתן להחליף במוצר אחר, תקף עד 24.9.2022 השובר יכובד פעם אחת בלבד. כמות הפרסים: 6,440.

פופקורן רגיל 1+1 במתנה - פופקורן רגיל במתנה ברכישת פופקורן רגיל במחיר מלא. ניתן למימוש בכל ימות השבוע. לא ניתן להחליף במוצר אחר, תקף עד 24.9.2022 השובר יכובד פעם אחת בלבד. כמות הפרסים: 16,100.

כוס שתיה רגילה 1+1 במתנה - כוס שתייה רגילה במתנה ברכישת כוס שתייה רגילה במחיר מלא. ניתן למימוש בכל ימות השבוע. לא ניתן להחליף במוצר אחר, תקף עד 24.9.2022 השובר יכובד פעם אחת בלבד. כמות הפרסים: 16,100.

הגדלת תפריט מגדול לזוגי - תפריט פופקורן זוגי (פופקורן גדול ו-2 כוסות שתייה בינוניות) במחיר של תפריט פופקורן גדול (פופקורן גדול וכוס שתייה גדולה). ניתן למימוש בכל ימות השבוע. לא ניתן להחליף במוצר אחר, תקף עד 24.9.2022 השובר יכובד פעם אחת בלבד. כמות הפרסים: 60,200.

ברד אייסי רגיל במתנה - ניתן למימוש בכל ימות השבוע. לא ניתן להחליף במוצר אחר, תקף עד 24.9.2022 השובר יכובד פעם אחת בלבד. ניתן למימוש רק ברב חן גבעתיים. כמות הפרסים: 600.

סה"כ פרסים – רב חן: 113,440

 1. סה"כ כמות הפרסים כמבוער לעיל למימוש  850,416

 

 

 

 1. הוראות כלליות ביחס למימוש הפרסים
  1. מימוש כל פרס יתאפשר עד לתאריכים המפורטים לעיל, לפי העניין; אין כפל מבצעים;
  2. הכרטיסים ניתנים למימוש בקופות בתי הקולנוע ו/או באינטרנט (בתוספת 4.5 ש"ח לכרטיס)
  3. חלוקת הפרסים הינה עד גמר המלאי בכפוף למלאי הפרסים.
  4. פרסי הקופה ניתנים למימוש יום לאחר הזכייה, לפי תאריך הודעת הסמס.
  5. מימוש הפרסים שבמזנון יתאפשר במזנוני הקולנוע בלבד, לפי העניין.
  6. לא יתאפשר להאריך את תוקף השוברים, לשנותם או להחליפם.
  7. ניתן לממש את הפרסים ברשת יס פלאנט וגם ברשת "רב חן".
  8. המשתתפים אשר אישרו קבלת סמס שעה לפני הקרנת הסרט, מאשרים כי יעשה שימוש בפרטי העסקה, בשמם ובטלפון הנייד שלהם לצורך שליחת הקישור להשתתפות במשחק ולצורך מימוש הפרס.
  9. עורך המבצע רשאי, לשיקול דעתו הבלעדי, לקבוע כי מימוש פרס מסוים על ידי הזוכ/ים יוכל להתבצע עם הצגת קוד קופון הזכייה.
  10. לא מימש זוכה את הפרס עד למועד האחרון למימושו, תתבטל זכותו בפרס, והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של עורך המבצע.
  11. הגעת זוכה למקום מימוש הפרס יהיו על חשבונו ואחריותו הבלעדית של הזוכה.
  12. בעצם ההשתתפות במבצע מצהיר ומתחייב כל משתתף ו/או זוכה בפרס הראשון, כתנאי הכרחי להשתתפות ולזכייה במבצע כי זכייתו (במידה וזכה) לא הושגה תוך הפרת תנאי תקנון זה ו/או כל דין.
  13. על אף האמור בכל מקום אחר בתקנון זה , יובהר כי הזכייה בפרס מזכה את הזוכים כמפורט בתקנון זה בלבד. הזוכה פוטר בזאת את עורך המבצע ו/או כל מי מטעמו ו/או את המפקח ו/או מי מטעמו מכל חבות ו/או אחריות בכל הקשור בפרס.
  14. מבלי לפגוע בכלליות האמור, עורך המבצע והמפקח אינם אחראים לאיכות ו/או טיב הפרס. חובת עורך המבצע הנה אך ורק למסירת הפרס, כהגדרתו בתקנון זה, לזוכה.
  15. במידה ולא יממש הזוכה את זכייתו מכל סיבה שהיא, לא תהיה לו כל זכות לדרישת פיצוי כלשהו ו/או לשינוי מהות הזכייה ועורך המבצע והמפקח יהיו  פטורים בכל מקרה מכל פיצוי שהוא ולזוכה לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפיהם.

 

 1. שונות
  1. תקנון זה יעמוד לעיון באתר יס פלאנט /רב חן עד חודש לאחר תקופת המימוש.
  2. ההשתתפות במבצע זה לקטינים (מתחת לגיל 18) אסורה בהחלט. בעצם השתתפותו מצהיר המשתתף כי הינו מעל גיל 18.
  3. מכוח סעיף 15ב' ל היתר, מחויב עורך המבצע לפרסם שמו של זוכה בפרס ששויו עולה על 300 ₪. על כן, בטרם מימוש ההקרנה הפרטית, יועבר לכל זוכה בהקרנה הפרטית טופס לצורך אישור פרסום שמו ודבר זכייתו בהתאם להוראות ההיתר. ככל שהפרטים ימסרו יפורסם שמו באתר יס פלאנט.
  4. תאריכי ההשתתפות במבצע כפי שנקלטו במאגרי הנתונים של עורך המבצע יהיו ראיה חלוטה למועדים המדויקים של קליטת הנתונים שהוזנו על ידי המשתתפים בהליך הכניסה למבצע ו/או בתקופת המבצע.
  5. מבלי לגרוע מכל האמור בתקנון זה מובהר, כי עורך המבצע והמפקח לא ישאו באחריות במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו, לרבות מחלוקת עם צד שלישי כלשהו בקשר עם מבצע זה ו/או הפרס המוצע במבצע זה.
  6. עורך המבצע והמפקח לא יהיו אחראים בגין תקלות טכניות ו/או אחרות ו/או שינויי הגדרות במערכות באמצעותן מתבצע המבצע ו/או בדיקת המשתתפים במבצע ו/או בדיקת הזוכים, וכן כל תקלה בגישה למערכות אלו, לרבות בגין תקלות כלשהן שימנעו, ו/או שיבוש בביצוע מי מהנ"ל, ולא תהיה למשתתף כאמור כל טענה ו/או דרישה נגד עורך המבצע והמפקח, ועורך המבצע והמפקח לא יהיו אחראים לכל נזק שיגרם עקב הנ"ל.
  7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל משתתף מסכים כי הוא ער לכך, שעריכת מבצע זו  תלויה, בין היתר, בתקינות וזמינות רשת התקשורת, המערכות הממוחשבות, התוכנה הממוחשבת, וגורמים אחרים שלעורך המבצע והמפקח אין שליטה ו/או   אחריות עליהם, ועל כן לא יהיה רשאי להעלות כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בגין כל נזק, ישיר ו/או עקיף, שנגרם עקב טעות, תקלה, איחור, כשל טכני, או עקב סיבה אחרת הנוגעת לאמור לעיל, לרבות, נזק שנוצר מאי קבלת הפרס במסגרת המבצע ו/או נזק שנוצר כתוצאה מפעילות ו/או כשלים טכניים.
  8. עורך המבצע והמפקח לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות בגין קיצור תקופת המבצע ו/או תקופת מימוש הפרסים או שינוין, ולרבות בגין הוצאות ישירות ו/או עקיפות שיגרמו כתוצאה ו/או בקשר עם ההשתתפות במבצע זו ו/או בעת מימוש הפרס, ו/או בקשר לפרס לרבות נזקים מחמת כוח עליון, תאונות, מחלות, גניבות, אובדן של כל נכס, עגמת נפש וכו', ו/או לכל החלטה ו/או פעולה אשר יקבל ו/או יעשה משתתף על סמך השתתפותו במבצע זו ו/או זכייתו בפרס. עורך המבצע והמפקח לא יהיו אחראים לכל נזק, שיגרם, באופן ישיר או עקיף, למשתתף באם מידע מסוג זה או אחר יאבד ובכל מקרה בו יעשה שימוש לרעה במידע זה.
  9. ביצוע רישום לפעילות על ידי המשתמש, מהווה את הסכמתו של המשתתף לשליחת מסרונים על ידי החברה. לכל מידע נוסף בנושא אנו ממליצים לקרוא את מדיניות הפרטיות שלנו https://www.yesplanet.co.il/static/iw/il/privacy-policy-il
  10. עורך המבצע יכריע לפי שיקול דעתו הבלעדי ובהסכמת המפקח בכל נושא ועניין שיתעורר ואשר אינו מוסדר בהוראות תקנון ובכפוף להוראות ההיתר. 
  11. עורך המבצע יהיה רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי ומכל סיבה שהיא -  להפסיק או לבטל את המבצע. מבלי לפגוע בכלליות האמור, בכל מקרה שייוודע לעורך המבצע כי המבצע אינו מתנהל כשורה ו/או שנעשים מעשים ו/או מבוצעות פעולות על ידי גורם כלשהו אשר יש בהן כדי לגרום נזקים ישירים ו/או עקיפים לעורך המבצע, תעמוד לעורך המבצע הזכות לסיים את המבצע ללא כל דיחוי.
  12. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, עורך המבצע והמפקח לא יהיו אחראים לאי  מימוש הפרס ו/או לביטולו של המבצע או לפסילתו של משתתף מסיבות שאינן בשליטתו ו/או בסמכותו של עורך המבצע.
  13. מבלי לגרוע מכל האמור בתקנון זה מובהר, כי עורך המבצע והמפקח לא יישאו באחריות במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו, לרבות מחלוקת עם צד שלישי כלשהו בקשר עם מבצע זה ו/או מי מהפרסים המוצעים במבצע זה.
  14. עורך המבצע והמפקח לא יהיו אחראים לכל תקלות פרסום ו/או דפוס ו/או כל  תקלה או טעות אחרת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עורך המבצע והמפקח לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שיגרמו עקב תקלה ו/או טעות כאמור. במקרה של תקלה ו/או טעות כאמור, יהיה עורך המבצע רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לבטל את המבצע ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שימצא לנכון. למען הסר ספק, לאף משתתף במבצע זו לא תהיה טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקוט עורך המבצע ו/או המפקח  עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שייגרמו לו עקב פעולות כאמור.
  15. בכל מקרה לא תהיה למשתתף שזכה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה נגד עורך המבצע והמפקח וכל גוף אחר הקשור במבצע, או מי מטעם מי מאלה, בכל עניין ודבר הקשור, במישרין או בעקיפין, במבצע זה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל הקשור לאופן ביצוע המבצע, , לאופן קבלת ומימוש הפרס, ולנותני השירותים הקשורים בכך.
  16. האחריות למימוש הפרס הינה על הזוכה בלבד. עורך המבצע והמפקח לא יישאו באחריות בגין אי מימוש הפרס, כולו או חלקו, על ידי הזוכה.
  17. הגעת המשתתף למי ממתחמי יס פלאנט ו/או רב חן, גם לצורך מימוש הפרס, תהיה על חשבונו ואחריותו הבלעדית של המשתתף.
  18. על אף האמור בכל מקום אחר בתקנון זה – יובהר כי הזכייה בפרס מזכה את הזוכים כמפורט בתקנון זה בלבד. הזוכה פוטר בזאת את עורך המבצע ו/או כל מי מטעמו ו/או את המפקח ו/או מי מטעמו מכל חבות ו/או אחריות בכל הקשור בפרס. מבלי לפגוע בכלליות האמור, עורך המבצע והמפקח אינם אחראים לאיכות ו/או טיב מי מהפרסים. חובת עורך המבצע הנה אך ורק למסירת הפרסים, כהגדרתו בתקנון זה, לזוכים/המשתתפים.
  19. במידה ולא יממש מי מהמשתתפים את זכייתו מכל סיבה שהיא, לא תהיה לו כל זכות לדרישת פיצוי כלשהו, או לשינוי מהות הזכייה ועורך המבצע והמפקח יהיו  פטורים בכל מקרה מכל פיצוי שהוא.

 

 1. המפקח
  1. המפקח על מבצע ההגרלות נשוא תקנון זה הינו עו"ד ארמרניק גור אריה, מרח' דובנוב 20, ת"א טלפון: 03-9618221, דוא"ל [email protected].
  2. המפקח יפעל על פי הקריטריונים שבסעיף 2 להיתר.
  3. המפקח ימסור לכל הפונה אליו עותק מתקנון זה ללא תשלום וזאת באמצעות דוא"ל שיועבר אליו.

 

 1. פרסום התקנון והמבצע
  1. עורך המבצע/ההגרלה יפרסם את המבצע ותקנון זה באתר האינטרנט של רשת  "YES  PLANET", ורב חן ו/או בדף הנחיתה הכל כמבואר לעיל.
  2. מבצע ההגרלות נערך בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות ופרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז – 1997.
  3. חברת ת.י. פלנט פירסום בע"מ מאחלת למשתתפים בהצלחה !!!