מדיניות פרטיות

כללי

בתי קולנוע תאטראות בע"מ ("החברה") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט ובאפליקציה של החברה (להלן ביחד: "היישומים"). לפיכך, החברה מבקשת באמצעות מסמך המדיניות ליידע את המשתמשים ביישומים את מדיניות הפרטיות הנהוגה בהם, לתאר את המידע שהחברה אוספת בעת השימוש ביישומים, את השימוש שייעשה באותו מידע וכן את זכויותיך בקשר עם המידע.


גלישה ביישומים, או כל שימוש אחר בהם לרבות רכישת כרטיסים ופנייה לשירות הלקוחות, כפופה למדיניות פרטיות זו ומעידה על הסכמתך לה ולכן הנך מתבקש לקראה בקפידה.


מדיניות זו כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מיועדת כמובן לנשים ולגברים כאחד.


על מנת שתוכל לעשות שימוש בשירותים המוצעים באמצעות היישומים או חלק מהם, כגון רכישת כרטיסים, תידרש למסור מידע אישי הכולל, בין היתר, שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון, אמצעי תשלום וכו'. בנוסף, החברה אוספת ושומרת מידע המתקבל מן המשתמשים במסגרת השימוש ביישומים כגון היסטוריית רכישה, סרטים מועדפים וכיו"ב. כל נתוני מידע אלו ייקראו במדיניות פרטיות זו "המידע".


פריטי המידע הנמסרים על ידך לחברה או נאספים על ידי החברה במסגרת השימוש שלך ביישומים, נמסרים מרצונך החופשי ו/או נאספים על ידי החברה בהסכמתך, והם יישמרו במאגר המידע של החברה. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו יכול ולא תוכל להשתמש בחלק מהיישומים או בשירותים המוצעים על ידיהם. על המשתמש מוטלת האחריות לוודא כי כל הפרטים שמסר לחברה במידת הצורך הם נכונים ומדויקים.


נוסף על האמור לעיל, בעת השימוש ביישומים, יכול וייאסף אודותיך מידע שאינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך המזהים. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר והוא יכול לכלול, בין השאר, את הדפים שנצפו ביישומים, הקישורים שנבחרו בהם, אתרי האינטרנט שמהם הגעת אל היישומים, משך זמן השהות ביישומים, מערכות ההפעלה שמשמשות אותך, הצעות, שירותים או סרטים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד. מידע זה ייקרא להלן "מידע שאינו מזהה אישית".


השימוש במידע

השימוש במידע או במידע שאינו מזהה אישית שנאסף על ידי החברה, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

 

 •     לאפשר להשתמש בשירותים שונים ביישומים;
 •     לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים ביישומים;
 •     לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;
 •     לצורך רכישת מוצרים ושירותים ביישומים – לרבות פרסום מידע ותכנים;
 •     כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור ביישומים לתחומי ההתעניינות שלך;
 •     לאפשר פניות לחברה באמצעות היישומים, רישום לניוזלטרים (בכפוף להוראות הדין) וכיו"ב;
 •     לצרכי תקשורת ושירות לקוחות בין החברה למשתמשים לגבי השימוש והשירותים שביישומים;
 •     לצורך תפעול היישומים;
 •     לערוך מחקרים או ניתוחים סטטיסטיים של הרגלי הגלישה ומאפייניה (מחקרים אלו ייערכו על בסיס המידע שאינו מזהה אישית).
 •     על מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשהחברה סבורה בתום לב כי עליה לעשות כן.

 

מסירת מידע לצדדים שלישיים

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע שנאסף על ידי החברה אודותיך אלא במקרים המפורטים להלן:

 

 •  לספקים, שותפים עסקיים, נותני שירות או קבלנים, חברות המספקות שירותי אחסנת מידע, ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של השירותים והתכנים המוצעים דרך היישומים, תוך שמירה על פרטיותך.
 •  במקרה שתפר את מדיניות פרטיות זו או כל הסכם אחר שלך עם החברה, או אם תבצע באמצעות היישומים, או בקשר איתם, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 •  בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה;
 •  ככל שהדבר מחויב או נדרש על פי דין, אם יתקבל צו שיפוטי או הוראה של רשות מוסמכת המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
 •  אם החברה תארגן את פעילות היישומים במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה של מיזוג עם גוף אחר או מיזוג פעילות היישומים עם פעילותו של צד שלישי – החברה תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך ביישומים או כל מידע סטטיסטי שבידיו, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו;
 • בעת השתתפות בפעילויות ומשחקים המפורסמים על ידי החברה ו/או בעת רכישת מוצרים או שירותים שנמכרו ביישומים במסגרת פעילות משותפת של החברה וצדדים שלישיים (לרבות רשויות מדינה) כפי שמוצג ביישומים טרם רכישת אותו מוצר או שירות, החברה תהיה רשאית להעביר לשותפים אלה את המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלוונטית ושמירת הקשר איתך.

המשתמש נותן בזאת את הסכמתו לכך שהעברת המידע לעיל יכולה להיעשות לצדדים שלישיים המצויים מחוץ לגבולות ישראל, הגם שדין המדינה אליה מועברים ו/או בה מאוחסן המידע מבטיח רמת הגנה הפחותה מרמת ההגנה על מידע הקבועה בדין הישראלי.


עוגיות (Cookies)

חלק או כלל היישומים משתמשים ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש ביישומים, לאימות פרטים, כדי להתאים את היישומים להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.


עוגיות (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר נסגר הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב של המשתמש. ה- Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה ביישומים, מהיכן הגיע אל היישומים, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה ליישומים ועוד.

 

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

 

אבטחת מידע

החברה מיישמת ביישומים מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה או היישומים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.


בשימוש ורכישה ביישומים אתה מצהיר שלא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פריצות, חדירות, תקלות, שיבושים ו/או במקרה של שימוש שלא כדין ביישומים ו/או במידע, ובלבד שהאמור לא היה בשליטת החברה והיא נקטה באמצעים סבירים למנוע את האירועים.


זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הפרטיות"), הנך זכאי לעיין במידע שעליך המוחזק במאגר המידע של החברה. ככל שעיינת במידע שעליך ומצאת כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי, בכפוף לדין החל, לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע או למוחקו באמצעות דוא"ל לכתובת [email protected].

 

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.


הנך רשאי לקבל עותק של מידע אישי אודותייך שנאגר במאגר המידע של החברה בפורמט קריא וממוחשב.

 

 


משך הזמן בו נשמר המידע

החברה תשמור את המידע שלך לפי הצורך על מנת לספק לך שירותים, וכן על מנת למלא אחר מחויבויותיה החוקיות, על פי הדין החל. תקופות שמירת המידע ייקבעו תוך התחשבות בסוג המידע הנאסף והמטרה שלשלמה הוא נאסף, תוך התחשבות בדרישות החלות על כל מקרה והצורך להשמיד מידע לא מעודכן ו/או מידע שלא נעשה בו שימוש בתוך זמן סביר. הנך רשאי בכל עת לדרוש בכתב שהמידע אודותייך יימחק מהמאגר של החברה באמצעות פנייה לדוא"ל: [email protected] והחברה תדאג למלא אחר בקשתך כאמור, בכפוף לחובותיה על פי הדין החל.

 


זכות לפנות לרשות להגנת הפרטיות

ככל שהנך סבור שפגענו בפרטיותך על פי חוק הגנת הפרטיות, הנך רשאי בכל עת לפנות בנושא לרשות להגנת הפרטיות שהינה הגוף האמון בישראל על יישום חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו. לנוחיותך, להלן לינק לעמוד תלונות ופניות הציבור באתר הרשות להגנת הפרטיות:

https://www.gov.il/he/departments/general/public_inquiries_ilita

ממונה הפרטיות


ליצירת קשר עם ממונה הפרטיות שלנו:

ציפי גרון תורג'מן

מדינת היהודים 91 הרצליה פיתוח

[email protected]


שינויים במדיניות הפרטיות

החברה מבהירה כי מסמך מדיניות זו יכול להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה שכן מדיניות זו היא דינמית ויכולה להשתנות ככל שיתווספו ביישומים תכנים ושירותים חדשים שיכולים להשפיע גם על המדיניות. לפיכך, החברה ממליצה לחזור ולעיין במסמך המדיניות.


בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של היישומים.


יצירת קשר

בכל שאלה בנוגע למדיניות פרטיות זו, ניתן ליצור קשר באמצעות פנייה לדוא"ל: [email protected]