תקנון מבצע פפר

תקנון כרטיסי קולנוע בהטבה 1+1  (או הנחה בסך 42.5 ש"ח) ברשתות פלאנט ורב חן
Pepper מקבוצת בנק לאומי לישראל בע"מ (להלן: "Pepper") מאפשר לך לקבל הטבה למימוש ברשתות הקולנוע "פלאנט" ו- "רב חן" (להלן: "הרשת" ו-"ההטבה", בהתאמה), בכפוף לתנאים וההוראות, כמפורט להלן: 
1.    התנאים לקבלת ההטבה למימוש ברשת יקבעו על ידי Pepper לפי שיקול דעתו, והם באים בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות התקנון ומדיניות הפרטיות של Pepper.
2.    מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל וכל עוד לא נקבע אחרת על ידי Pepper, לקוח בעל חשבון בנק ב- Pepper אשר בבעלותו כרטיס אשראי/דביט Pepper ("כרטיס Pepper" ו- "לקוח", בהתאמה) יהיה זכאי לקבל קוד קופון (כהגדרתו להלן) ולרכוש באמצעות הצגתו של קוד הקופון בקופות הקולנוע של הרשת כרטיס קולנוע רגיל בהטבת 1+1 - קנה כרטיס אחד  רגיל וקבל את הכרטיס השני בחינם או קבלת הנחה בסך של 42.5 ₪ מסך מחיר שני הכרטיסים ("ההטבה" או "המוצר"), ובלבד ששילם באמצעות כרטיס  Pepper.
3.    כל לקוח יהיה זכאי לקבל קוד קופון אחד, בכל חודש, הנושא תוקף של חודש ימים. לקוחות אשר בבעלותם כרטיס אשראי Pepper – קוד הקופון יופיע  בפיד באפליקציית Pepper במועד חיוב הכרטיס בגין החיובים שבוצעו במהלך החודש הקודם (או בעבור כרטיס דביט ב-1 לחודש בעבור חיובי החודש הקודם) ("קוד קופון"). לקוחות אשר בבעלותם כרטיס דביט – ייצרו קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של פפר לצורך קבלת קוד קופוןובלבד שהלקוח (אשר בבעלותו כרטיס אשראי/דביט) ביצע באמצעות כרטיס Pepper חיובים בסך של 500 ₪ ומעלה (לא כולל משיכות מזומן מכספומטים וביצוע העברות באמצעות אפליקציות תשלומים שאינן PAY) במהלך החודש הקודם. למען הסר ספק, במידה שלקוח ביצע באמצעות כרטיס Pepper חיובים בכפולות של 500 ₪ בחודש הקודם, הוא יהיה זכאי לקבלת קוד קופון אחד בלבד. 
4.    לקוח יוכל לממש את ההטבה בקופות הקולנוע של הרשת באמצעות הצגת קוד הקופון לקופאי ותשלום עבור כרטיס הקולנוע באמצעות כרטיס Pepper, באתרי הרשת ואפליקציית יס פלנאט באמצעות הזנת קוד קופון ותשלום עבור כרטיס הקולנוע באמצעות כרטיס Pepper. 
5.    ניתן לממש את ההטבה ברשתות  "פלאנט" ו-"רב חן" ובבתי הקולנוע שמופיעים באתר הרשת בלבד.  
6.    יובהר, כי בהזמנת כרטיס קולנוע רגיל  באתרי האינטרנט של הרשת או באפליקציית פלאנט תחול תוספת תשלום בהתאם למפורט באתרי הרשת או באפליקציית פלאנט. 
7.    ניתן לשדרג את ההטבה בתוספת תשלום עבור כרטיסים מיוחדים: תלת מימד, ScreenX, 4DX, IMAX.  בהתאם לכרטיס שנבחר, תחושב תוספת התשלום הנדרשת. 
8.    ההטבה אינה תקפה באולמות ה- VIPואירועים מיוחדים. 
9.    לקוח יכול לממש את ההטבה פעם אחת בלבד ולא ניתן לממש את ההטבה לאחר תום תוקף קוד הקופון. 
10.    אין כפל מבצעים והנחות.
11.     ניתן לרכוש כרטיסי קולנוע באמצעות מימוש ההטבה להקרנות בכל ימות השבוע, כולל בסופ"ש ובחגים. ההטבה הינה בהתאם לזמינות הכרטיסים הפנויים לסרט ולאולם הרלבנטיים בכל רגע נתון.
12.    ההטבה אינה ניתנת להעברה. 
13.    מלאי  - עד 1,500 מימושים של ההטבה בחודש קלנדארי.
14.    תקופת מתן ההטבה לפי תקנון זה הינה החל מיום 01.06.2022  ועד יום 30.06.2023 ("תקופת ההטבה").  
15.    Pepper יהיה רשאי שלא לאפשר קבלת ההטבה לפי תקנון זה, וכן לקצר או להפסיק את מתן ההטבה אף בטרם הסתיימה תקופתו וכל זאת לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי. בנוסף, Pepper יהיה רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי לסרב ולא לאפשר קבלת קוד קופון ו/או קבלת ההטבה לפי תקנון זה.
16.    מובהר, כי Pepper אינו צד לעסקה שבין הלקוח לבין הרשת, ואינו אחראי לטיב השירות ו/או המוצר שיסופקו על ידי הרשת ו/או תקלות מכל מין וסוג שהוא שתיגרמנה על ידה. מובהר, כי בכל מקרה תוגבל אחריותו של Pepper ו/או מי מטעמו לסכום ההטבה בלבד. 
17.    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האחריות בדבר אספקת המוצר, מכירתו ומתן השירות בקשר עם המוצר מוטלת על הרשת. 
18.    ניתן יהיה להחזיר כרטיסים שנרכשו במסגרת מתן ההטבה בהתאם למדיניות הביטול המופיעה בתקנון רשת פלאנט ורב חן בקישורים הבאים: 
https://www.yesplanet.co.il/static/iw/il/terms  
https://www.rav-hen.co.il/static/iw/rh/cinema-terms-and-conditions  
19.    עם קבלת קוד הקופון כשהוא בתוקף, האחריות לאספקת ההטבה מוטלת על הרשת, ועליה בלבד.
20.    Pepper רשאי להגביל את מספר ההטבות או מספר קודי הקופון, בכל עת לפי שיקול דעתו, לבטל ו/או להשעות, באופן זמני או קבוע, את פעילותו של מי מהמשתתפים, לפי שיקול דעתו הבלעדי, וכן להפסיק את המבצע בכל עת וללא הודעה מוקדמת. 
21.    Pepper יהיה פטור מכל אחריות בגין כל נזק, הפסד, הוצאות ותשלומים העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, עקב עיכוב בקבלת ההטבה. מובהר, כי בכל מקרה תוגבל אחריותו של Pepper ו/או מי מטעמו לסכום ההטבה בפועל שזכאי הלקוח לקבל מ – Pepper. 
22.    קבלת ההטבה לפי תקנון זה כפופים לתקנון, תנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של Pepper. 
23.    שירותי לקוחות Pepper בטלפון 8988* בשעות הפעילות. 
24.    ידוע לי ואני מסכים, כיPepper  עשוי לשנות את תנאי תקנון זה, לרבות הוספת הוראות חדשות, וזאת בכל עת וע"פ שיקול דעתו הבלעדי. הוראות התקנון המתוקן יחייבו את המשתתפים מיום פרסום התקנון המתוקן.
25.    בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בדבר ההטבה, לרבות באתרי אינטרנט שונים ו/או בעיתונים ו/או במודעות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
26.    לפניות בנושא נגישות אנא צרו קשר עם רכז הנגישות, רן גבריאל, [email protected], 076-88-58165